آیســــــــــو,آیســـــــــــا

 

وسعت    دوست داشتنتان براي من ....

همان بهشتي است كه گفتند زير پاي مادران است.

مثل نفسیدبرايم ....

مثل هوا ...مثل آب

پس بدانيد ...اگر نبوديد ...نبودم

اگر نباشيد.....نيستم

بي شما من....هيچم:فرشته های نازنینم..